Organizasyon Yapısı

Genel Kurul: 

5GTR Forum Genel Kurulu, 5G altyapısının milli imkânlarla kurulması ve 5G ve ötesi hizmetlerinden ilk yararlanan ülkelerden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmak üzere Forum sekretaryası tarafından hazırlanan katılım formunu doldurarak sekretaryaya ulaştıran kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, işletmeciler, üniversiteler, teknoloji firmaları, üretici firmalar gibi 5G ekosisteminde yer alan tüm paydaşlardan oluşur. 

5GTR Forumuna üyelik için katılım formunun doldurularak Sekretaryaya[1] iletilmesi gerekir. Koordinatör Kurum 5GTR Forumunun çalışma kapsamı ve amaçları açısından katılım başvurularını değerlendirir.

Genel Kurul Üyelerinin Görevleri: 

 • 5GTR Forum tarafından yürütülen tüm çalışmalara özellikle de çalışma gruplarında yürütülen faaliyetlere aktif katılım sağlamak,
 • 5GTR Forum ihtiyaçları çerçevesinde, bilgi ve tecrübelerini forum üyeleriyle paylaşmak,
 • Koordinasyon Kurulu ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerinin çıktılarını takip etmek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

Çalışma Usulleri:

 • Genel Kurul her takvim yılında en az bir defa toplanır.
 • Genel Kurul tarihi ve yeri Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir ve en az bir ay önce üyelere duyurulur.Toplantı gündemi Koordinatör Kurum, Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu, Akademik Kurul, Çalışma Grupları ve tüm üyelerden gelen öneriler çerçevesinde Sekretarya tarafından oluşturulur.

Koordinasyon Kurulu: 

Koordinasyon Kurulu, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme sistemlerinde dünya pazarında yer alacak ürün ve teknolojiler geliştirmek için Türkiye’nin yerlileşmeye yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda, milli menfaatlerimizi ön planda tutarak, ekosistemdeki tüm paydaşların ortak çalışmalar yapmasını koordine eder.

Koordinasyon Kurulu tek sayıda belirlenecek 5GTR Forum üyesi kurum ve kuruluşlardan oluşur. 5GTR Forum Koordinatör Kurumu, Danışma Kurulu temsilcisi ve Akademik Kurul temsilcisi Koordinasyon Kurulunun doğal üyesi sayılır. 

Görevleri: 

 • İhtiyaç duyulan alanlarda çalışma ve teknoloji izleme grupları oluşturmak,
 • Teknoloji yol haritaları oluşturup 5G ve ötesi çalışmalarında üyelerinin eşgüdüm içerisinde çalışmasını teşvik etmek,
 • 5G ve ötesi alanlarda ulusal stratejilerin belirlenmesine yönelik olarak çalışmalar yürütmek ve kamuda karar vericilere başlatılması gerekli olan projeler konusunda öneriler götürmek,
 • Yapılan çalışmalar ve çalışma gruplarında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak 5GTR Forum üyelerini bilgilendirmek,
 • Ulusal ve uluslararası konferans, çalıştay ve sempozyumlar düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Üniversitelerle birlikte teknoloji geliştirme çalışmaları yürütülmesi için uzmanlık alanlarına göre akademisyen/araştırmacı havuzu oluşturulmasını ve çalışma gruplarında yer almalarını sağlamak,
 • Genel Kurul tarihi ve yerini belirleyerek duyurmak.

Çalışma Usulleri: 

 • Koordinasyon Kurulu, en geç 3 ayda bir toplanır.
 • Toplantı gündemi Koordinatör Kurum, Koordinasyon Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu, Akademik Kurul ve Çalışma Gruplarından gelen öneriler çerçevesinde oluşturulur.
 • Koordinasyon Kurulu toplantılarına toplantı gündemi çerçevesinde ilgili kurum, kuruluş ve kişiler davet edilebilir.Kararlar Koordinasyon Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile alınır.
 • Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan çalışmalar, Genel Kurul Toplantılarında forum üyelerine sunulur.

Koordinatör Kurum: 

5GTR Forum Koordinatör Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur (BTK). Koordinatör Kurum, tüm 5GTR Forum Kurulları, Çalışma Grupları ve Proje Gruplarının çalışmalarının eşgüdüm ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlar.

5GTR Forum adına yapılması gereken açıklama ve duyurular Koordinatör Kurum tarafından yapılır.

Sekretarya: 

5GTR Forum sekretarya faaliyetleri Koordinatör Kurum tarafından yürütülür.

Danışma Kurulu: 

5GTR Forum çalışmalarının ülke stratejileri çerçevesinde yönlendirilmesini sağlamak, teşvik mekanizmalarından 5GTR Forum’un etkin bir şekilde faydalanmasına katkıda bulunmak ve 5GTR Forum çalışmalarının çıktılarından azami seviyede faydalanılmasını sağlamak amacıyla 5G ve ötesi ekosisteminde yer alan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB), BTK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB), Kalkınma Bakanlığı (KB), Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),  Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) gibi ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bildirilen yetkili temsilcilerden oluşur. Bununla birlikte dikey sektörlerde faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşları ilerleyen süreçte çalışmalara dahil edilebilir. Yetkili temsilciler tarafından doldurulan Danışma Kurulu Üyelik Formu, Sekretarya’ya[2] iletilir. 

Danışma Kurulu gerekli görmesi halinde Danışma Kurulunda yer alabilecek özel üyeleri değerlendirir. 

Danışma Kurulu, Koordinasyon Kurulundaki temsilcisini kendi uygun göreceği bir usulle belirler ve Genel Kurulda duyurulmak üzere Sekretaryaya bildirir.

Akademik Kurul: 

5GTR Forum ve üniversiteler arasında etkin işbirlikleri oluşturmak ve Forum’un ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik destek sağlamak, ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine ve eğitimine katkıda bulunmak amacıyla 5G ve ötesi alanında çalışma yapan akademisyen/araştırmacılardan oluşur.

Akademik Kurul’da yer alacak akademisyenler/araştırmacılar Akademik Kurul Üyelik Formu doldurup Sekretarya’ya[3] ileterek hangi çalışma gruplarının faaliyetlerine destek sağlayabileceklerini 5GTR Foruma bildirirler ve mümkün olduğunca ilgili çalışma gruplarının toplantılarına katılım sağlarlar. Akademik Kurul’da yer alan akademisyenler/araştırmacılar çalıştıkları üniversitelerin 5GTR Forum’a üye olması durumunda, kendi içlerinde değerlendirme yapmak suretiyle, üniversitelerini yalnızca bir oy hakkı ile temsil ederler.

Akademik Kurul, Koordinasyon Kurulundaki temsilcisini kendi uygun göreceği bir usulle belirler ve Genel Kurulda duyurulmak üzere Sekretaryaya bildirir.

Çalışma Grupları: 

5GTR Forum Çalışma Grupları ile 5G ve Ötesi yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinde; ulusal ve uluslararası pazarlarda yer alacak katma değeri yüksek yerli ve milli ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirerek milli bir 5G ve ötesi haberleşme şebekesi oluşturulması hedefi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile kısa süre içerisinde verimli ve etkin bir yol alınabilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede 5GTR Forum Çalışma Grupları, 5G ve Ötesi’nin temelini oluşturacak SDN/NFV gibi şebekenin yazılım katmanıyla ilgili hususlara odaklanacak. Çekirdek Ağ Grubu,  RF ile ilgili alanlar ve donanım boyutuna odaklanacak Fiziksel Ağ Grubu ve son kullanıcılara yönelik Hizmet ve Uygulama Grubu ile standardizasyon çalışmalarına odaklanacak Standardizasyon Grubu’ndan oluşur.

Üyelik için aşağıdaki katılım formu 5gtrsekretarya@btk.gov.tr ve 5gtrforum@btk.gov.tr adreslerine iletilir.